Artykuły i rozdziały w monografiach wieloautorskich

GŁADKOWSKI Krzysztof, Zapomniany etnolog i religioznawca. W setną rocznicę urodzin Stanisława Poniatowskiego 1884-1945, „Collectanea Theologica” 54:1984, fasc. IV s. 156-161.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Badania etnologiczne i religioznawcze Stanisława Poniatowskiego. W: Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, pod red. Henryka Zimonia, Verbinum, Warszawa 1986, s. 69-95.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Religioznawstwo w szkole, „Tygodnik Powszechny” 40:1986 nr 18 s. 5 i 6.

GŁADKOWSKI Krzysztof,  Islam, w: Religioznawstwo w katechezie, pod red. Mieczysława Majewskiego SDB, Henryka Zimoń SVD, Kraków 1987, s. 180-195. [opracowanie redakcyjne całego tomu GŁADKOWSKI Krzysztof].

GŁADKOWSKI Krzysztof,  Definicja i podstawy klasyfikacji pochówków według Stanisława Poniatowskiego, w: Z badań nad religią i religijnością ludową, pod red. Henryka Zimonia SVD, Verbinum, Warszawa 1988, s. 26-41.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Glasenap Helmuth von, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1101.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Sympozjum naukowe „Religie pozachrześcijańskie w procesie przemian”. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18-19 listopada 1988 r., „Lud” 1989/90, t. 73, s. 255-260.

GŁADKOWSKI Krzysztof, W KUL o historii Nepalu, „Przegląd Uniwersytecki” 1990, nr 3-4, s. 4.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Sacrum w kulturze ludowej, ,,Twórczość Ludowa” 6:1991, nr 2, s. 9-12.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Katedra Historii i Etnologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Twórczość Ludowa” 6:1991, nr 2, s. 46-47.

GŁADKOWSKI Krzysztof, O miejsce dla dorobku Stanisława Poniatowskiego w historii etnologii i religioznawstwa. ,,Roczniki teologiczno-kanoniczne” 41:1994, s. 129-142.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Antropologia kulturowa a etnologia w ujęciu Stanisława Poniatowskiego. W: Między antropologią a filozofią i historią. Prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej, pod red. Krzysztofa. J. Broziego. Lublin 1995, s. 193-199.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Etniczność a narodowość. Uwagi na temat mniejszości niemieckiej w Polsce. W: Między antropologią a filozofią i historią. Prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej, pod red. K. J. Broziego. Lublin 1995, s. 123-127.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Imam, w: Encyklopedia katolicka, pod red. Stanisława Wielgusa i in., t. 7. Lublin 1997.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Mazurski tygiel religijno-wyznaniowy, „Studia Warmińskie” 37:2000, cz. 1, s. 223-229.

GŁADKOWSKI Krzysztof,  Muzułmanie w nauczaniu Magisterium Kościoła. W: Islam w Europie Wschodniej. Historia i perspektywy dialogu. Pod red. W. Nowaka, J. J. Pawlika. Olsztyn 2001.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Kultura i człowieczeństwo – przesłanki antropologii kulturowej. W: Człowiek i człowieczeństwo – strategia bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa. T. I. Pod red. H. Romanowskiej-Łakomy i H. Kędzierskiej. Olsztyn 2002.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Tożsamość kulturowa społeczności lokalnej w warunkach dezintegracji (na przykładzie grupy społecznej pochodzącej ze Śląska). W: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, pod. red. Barbary Fiałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego, Warszawa 2002.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Tożsamość etniczna i narodowa na Śląsku na przykładzie protestanckiej grupy lokalnej, w: Etniczność a religia, pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Uwłaszczenie jako kryterium wiarygodności partii politycznych w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w III RP; wersja elektroniczna: http://elblag.janski.edu.pl/biblioteka/uwlajak.html

GŁADKOWSKI Krzysztof, Wprowadzenie, W: Świat po 11 września 2001 roku. Pod red. Krzysztofa Gładkowskiego. Olsztyn 2003, s. 13-17.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Religia jako narzędzie manipulacji w polityce. W: Świat po 11 września 2001 roku. Pod red. Krzysztofa Gładkowskiego. Olsztyn 2003, s. 93-103.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Globalizacja czy zawłaszczanie świata. W: Człowiek – Praca – Globalizacja. „Praca jako powołanie człowieka i klucz do rozwiązania kwestii społecznej”. Pod red. Włodzimierza Dłubacza. Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nowy Sącz 2003, 81-93.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Hainchelin Charles. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Cywilizacyjne wyzwania współczesności. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań kultury i społeczeństwa. http://elblag.janski.edu.pl/biblioteka/cywyz.html

GŁADKOWSKI Krzysztof, Instytucja państwa wobec przemian współczesnego świata. W: Michał Wojciechowski (red.). Państwo i jego problemy. Materiały IV. Dni interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM, Olsztyn 2005, s. 67-87.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Świecki charakter państwa a wolność religijna, „Annales” 2005, t. 8, nr 2, s. 119-131; także wersja elektroniczna:  http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_02_gladkowski_119_130.pdf

GŁADKOWSKI Krzysztof, Kultura pamięci w XXI wieku, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2005, nr 7-8, s.14-15.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Personalistyczne podstawy myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II – wybrane aspekty. „Almanach Prowincjonalny”, 2005, nr 2, s. 83 – 89 [Racibórz, Listopad].

GŁADKOWSKI Krzysztof, Protestanci w Ziemi Głubczyckiej, w: Kalendarz Głubczycki 2006 (red. Jan Wac, Wiesław Janicki i in.), Głubczyce 2006, s. 109-114.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Etnografia ludów Kresów Wschodnich w pierwszej monografii Etnografii Polski, w: Selim Chazbijewicz, Marek Melnyk, Krzysztof Szulborski (red.). Dziedzictwo polsko-ukraińskie, INP UWM, Olsztyn 2006, s. 469-482. Studia Politologiczne, t. 2.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Wypędzeni ze Wschodu, „Rocznik Ełcki 2006” 2007, tom III, s. 113-120.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Inkulturacja i demokracja, w: Ryszard Vorbrich (red.), Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, PAN. Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 14, Biblioteka Telgte, Poznań 2007, s. 13-26

GŁADKOWSKI Krzysztof, Stanisław Poniatowski (1884-1945), w: Ewa Fryś-Pietraszkowa i Anna Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2007, s. 270-277.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Śląsk jako kategoria antropologiczna krajobrazu kulturowego. Możliwość zastosowania teorii i metod badania faktów etnologicznych w badaniach krajobrazu kulturowego, w: Zygmunt Kłodnicki i Anna Drożdż (red.). Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji, wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 91-108.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Protestancka kultura ludowa na Górnym Śląsku, w: H. Zimoń (red.), Badania nad religiami Afryki i religijnością ludową Polski i Ukrainy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009. ISBN: 978-83-7306-435-5.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Między życiem a śmiercią. Osoba ludzka w reżimie nazistowskim, w: W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski, J. Kufel (red.), Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki Toruń 16-17 X 2009 r., Oficyna Wydawnicza FINNA, Gdańsk 2010, s. 115-129. ISBN 978-83-89929-09-9.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Teorie genezy religii i ich implikacje dla teorii wychowania, w: Z. Kupisiński, S. Grodź (red.), Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 361-376. ISBN 978-83-7702-105-7.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Przemiany na polskich pograniczach, w: M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole 2009. Od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji. Polacy – Niemcy – Czesi – nowe wartości, nowe relacje, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010. ISBN: 978-83-7126-263-0.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Poniatowski Stanisław, w: Encyklopedia katolicka, t. XV, Towarzystwa Naukowe KUL, Lublin 2011, kol. 1398-1401. ISBN 978-83-7306-518-0.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Rola stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w przyswajaniu wielokulturowego dziedzictwa Warmii i Mazur, w: B. Gaziński (red.), Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach: doświadczenia – oceny – perspektywy, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 39-52. ISBN 978-83-89559-06-7.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Antropologizacja nauk o polityce, w: J. Filipkowski, T. Gajowniczek, B. Kosiba, D. Radziszewska-Szczepaniak (red.), Oblicze olsztyńskiej politologii, t. 3: Studia i szkice politologiczna. Z filozofii i teorii polityki, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2011, s. 9-23. ISBN 978-83-89559-13-5.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Idealizacja, ideologizacja, indoktrynacja: mit „ludu” w naukach o polityce, w etnologii oraz masowych ruchach XIX i XX wieku, w: Wojciech Dohnal, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, IAE PAN, 2011, s. ISBN 978-83-89499-89-9

GŁADKOWSKI Krzysztof, Dziedzictwo kulturowe: jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym, w: H. Rusek, K. Czerwinska, K. Marcol (red), Dziedzictwo kulturowe – „nadbagażem” codzienności? „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 12, s. 13-31, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISSN 0208-6336 i ISSN 1506-5790 (http://www.seia.us.edu.pl/sites/default/files/SE_T12.pdf)

GŁADKOWSKI Krzysztof, Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w kontekście traktatu o dobrym sąsiedztwie, w: Gottfried Hufenbach, Christine Rinser-Schrut, Peter Wenzel (red.), 20 lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bilans, VIII Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej Związku Ziomkostwa Prus Wschodnich, Hamburg 2012, s. 97-111.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Ziemia rodzinna w pamięci indywidualnej i zbiorowej protestantów z Górnego Śląska, w: E. Jurczyńskiej-McCluskey, P. Bałdys i K. Piątek (red.), Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja-konflikt-zmiana. Bielsko-Biała 2012, s. 47-57.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Mniejszość niemiecka – stracona szansa?, w: A. Chodubski, L. Ozdarska (red.), Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych. Wyzwania przemian unifikacyjnych i dywersyfikacyjnych, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 158-180; ISBN: 978-83-62744-45-9

GŁADKOWSKI Krzysztof, Smriti, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, Towarzystwa Naukowe KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Kaliningrad – Königsberg – Królewiec – trzy narracje czy potrzebna czwarta?, w: Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn 2013, s. 285-310; ISBN: 978-83-89-559-28-9

GŁADKOWSKI Krzysztof, Holistyczny model etnologii Stanisława Poniatowskiego, „Etnografia Nowa” 2014, t. 6, s. 117-145. ISSN 2080-8747 [wersja polsko- i anglojęzyczna].

GŁADKOWSKI Krzysztof, Metoda etnograficzna oraz implikacje teoretyczne wynikające z badań empirycznych w naukach o polityce, „Studia Gdańskie” 2014, t. 34, s. , ISSN 0137-4338

GŁADKOWSKI Krzysztof, (red.), Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne t. IV, ss. 294, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299

GŁADKOWSKI Krzysztof, Wprowadzenie, w: K. Gładkowski (red.), Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne t. IV, s. 9-16, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299

GŁADKOWSKI Krzysztof, Traktat a dziedzictwo kulturowe dawnych Prus Wschodnich, w: K. Gładkowski (red.), Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne, t. IV, s. 63-71, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299

GŁADKOWSKI Krzysztof, Noty o autorach, w: K. Gładkowski (red.), Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne t. IV, s. 287-291, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299

GŁADKOWSKI K., About the Authors, w: K. Gładkowski (red.), Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne t. IV, s. 293-294, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299

Metody badania i interpretacji krajobrazu kulturowego, w: Krzysztof Narojczyk (red.), Meandry kultury pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Szkice i studia, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, Olsztyńska Biblioteka Historyczna, nr 19, s. 31-57, ISSN 2084-2376; ISBN 978-83-63040-25-3

GŁADKOWSKI Krzysztof, Edukacja interkulturowa a dziedzictwo kulturowe, w: Gerhard Schiller (red.), Edukacja mniejszościowa w Polsce wczoraj – dziś – jutro. Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów), XIX Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2014, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015, s. 48-53. ISBN 978-83-63995-20-1; także wydanie cyfrowe http://www.haus.pl/pliki/news/File/XIX_SS_PL.pdf

GŁADKOWSKI Krzysztof, Bezpieczeństwo kulturowe, w: A. Żukowski, M. Hartliński, W. Modzelewski, J. Więcławski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2015, s. 177-187. ISBN: 9788389559579

GŁADKOWSKI Krzysztof, Niemieckie miejsca pamięci – chciane i niechciane w Polsce, w: G. Schiller (red.), Przeszłość-Przyszłość. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów), Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2016, s. 70-76; ISBN 978-83-63995-32-4

GŁADKOWSKI Krzysztof, Dziedzictwo kulturowe a tożsamość narodowa – europejskie tradycje naukowe Lwowa, w:Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości. Materiały II Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego (12-13 maja 2016, Lwów), Wydawnictwo <<Soroka T.B.>>, Lwiw-Olsztyn 2016, s. 301-305. ISBN 978-966-2598-64-3

GŁADKOWSKI K., Laudacja, w: Oskar Gottlieb Blar Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2016, s. 9-12.

GŁADKOWSKI K., Laudatio, w: Oskar Gottlieb Blar Doctor Honoris Causa der Universität Ermland-Masuren in Allenstein, Allenstein 2016, s. 9-12.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Profesor Oskar Gottlieb Blarr doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w: Oskar Gottlieb Blarr Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 3-8.

GŁADKOWSKI Krzysztof, East Prussia: the Annihilation and Memory, in: A. Żukowski, T. Modzelewski, (ed.), Kaliningrad: its Internal and External Issues, Institute of Political Science/Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2016, s. 13-22; ISBN 978-83-89559-68-5

GŁADKOWSKI K., Oskar Gottlieb Blarr i jego kulturowy wkład w pojednanie polsko-niemieckie, „Zeszyty Naukowe KUL” 2016, nr 2, s. 61-74. ISSN: 0044-4405 (http://www.kul.pl/files/102/articles/2016_2/gladkowski_art_zn_nr_2_2016.pdf).

GŁADKOWSKI Krzysztof, Materiały archiwalne w Ethnologisches Museum w Berlinie związane z udziałem Jana Czekanowskiego w ekspedycji naukowej księcia Adolfa Friedricha zu Mecklenburg do Afryki Środkowej, w: A. Żukowski (red.), Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – kultura – sztuka, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2017, s. 73-99. ISBN: 978-83-89559-80-7

GŁADKOWSKI Krzysztof, Dziedzictwo kulturowe a tożsamość narodowa. Europejskie tradycje naukowe Lwowa, w: T. Astramowicz-Leyk, M. Chełminiak, K. Sygidus, O. Gorbach (red.), Wymiary integracji europejskiej, Olsztyn-Lwów 2017, s. 159-169. ISBN: 978-83-947862-0-5

GŁADKOWSKI Krzysztof, Znaczenie kościołów dla polsko-niemieckiego pojednania. Aspekty socjologiczno-religijne, „Collectanea Theologica” 2017, nr 1, s. 248-264. ISSN: 137-6985.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Rösnitz/Rozumice. Polifoniczność górnośląskiej tradycji protestanckiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, vol. 60, nr 2 (238), s. 265-282 (http://www.kul.pl/files/102/articles/2017_2/17_k.gladkowski.pdf)

GŁADKOWSKI Krzysztof,  Jak rozumieć pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? (https://www.ropwwm.org.pl/pobierz-plik/fdea3207e166aadee2aa2b444f932410ab863c28/)

GŁADKOWSKI Krzysztof, Region w edukacji ku dojrzałej tożsamości, w:  Małgorzata Suświłło, Cezary Kurkowski (red.), Regionalizm w edukacji – od dziecka do nauczyciela,Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017 (ukazała się 2018), s. 95-106; seria: Humans – Art – Education [tom IV ]; ISBN 978-83-8100-089-5

GŁADKOWSKI Krzysztof, Niemcy jako „obcy u siebie” w Polsce po 1945 roku, w:  Romuald Jończy (red.), Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie,  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2018, s. 52-61; ISBN 978-83-63995-51-5

GŁADKOWSKI Krzysztof, Dziedzictwo Reformacji na pograniczu polsko-czeskim. Perspektywa antropologiczna, w: Samanta Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe – aksjologia i transgraniczność, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kalisz 2018, s. 51-66; ISBN 978-83-62135-15-8

GŁADKOWSKI Krzysztof,  Obcy u siebie. Niemcy na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach, (Foreigners at home. Germans in Silesia, Pomerania, Warmia and Mazury), w: Tutejsi” czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku, Redakcja naukowa: Krzysztof Gładkowski, Irena Kurasz, seria wydawnicza: Studia Politologiczne, t. VII,  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 27-47 ; ISBN: 978-83-66259-02-7

GŁADKOWSKI Krzysztof, Can interdisciplinarity be overcome in the political science of religion?Chrześcijaństwo, Świat, Polityka2019, nr 23, s. 31-40 ; bibliogr. 21 poz. ISSN: 1896-9038; https://doi.org/10.21697/CSP.2019.23.1.02

GŁADKOWSKI Krzysztof, Czy możliwe jest przezwyciężenie interdyscyplinarności w badaniach religii w politologii?, „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka” 2019, nr 23, s. 31-40; ISSN 1896-9038; także wydanie cyfrowe https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/C%C5%9AP%20nr%2023%20PL.pdf#page=31

GŁADKOWSKI Krzysztof, Niewidoczne symbole polsko-niemieckiego pojednania – Jan Paweł II – Benedykt XVI, w: K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red.), Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka – historia – nauka, INP UWM, Olsztyn 2018, s. 235-258; Studia Politologiczne t. V ISBN 978-83-89559-98-2.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Relacje polsko-niemieckie w ćwierć wieku po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wprowadzenie, w: Gładkowski Krzysztof, Gładkowska Ewa, Gajowniczek Tomasz (red.), Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka – historia – nauka, INP UWM, Olsztyn 2018, s. 9-23; Studia Politologiczne t. V; ISBN 978-83-89559-98-2.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Stosunki polsko-niemieckie w wybranych kwestiach z obszarów kultury, oświaty i gospodarki. Wprowadzenie, w: K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red.), Stosunki, Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kultura – oświata – gospodarka, INP UWM, Olsztyn 2018, s. 9-24; Studia Politologiczne t. VI. ISBN 978-83-89559-99-9.

GŁADKOWSKI Krzysztof, Antropologia polityczna, w: Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji, Arkadiusz Żukowski, Wojciech T. Modzelewski, Maciej Hartliński (red.), INP UWM, Olsztyn 2021, s. 155-170.ISBN 978-83-66259-11-9

GŁADKOWSKI Krzysztof, Szwajcarska geneza antropologii i etnologii Jana Czekanowskiego (1882-1965) i Stanisława Poniatowskiego (1884-1945)//Swiss Genesis of Anthropology and Ethnology by Jan Czekanowski (1882-1965) and Stanisław Poniatowski (1884-1945), „Politeja” 2023, vol. 20, nr 1(82), s. 257-278; także wydanie cyfrowe https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/5155/4786