2011

19 kwietnia, wykład: Wolność – prawda – miłość. Wartości w liberalnej demokracji. Debata zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela w ramach uroczystości obchodów Święta Konstytucji: Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność w pełni rozkwita pod strażą rozumu. Olsztyn.

10 – 11 maja, referat: Metoda etnograficzna oraz implikacje teoretyczne wynikające z badań empirycznych w naukach o polityce, konferencja nt. Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, organizatorzy Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Państwa i Prawa, Zakład Teorii Polityki Zielona Góra

27.05 referat: Ziemia rodzinna w pamięci indywidualnej i zbiorowej protestantów z Górnego Śląska. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana z okazji 10-lecia Katedry Socjologii, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na temat: Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja-Konflikt-Zmiana, organizatorzy: Katedra Socjologii, Bielsko-Biała.

13-18.06 udział ekspercki w VIII Polsko-Niemieckie Seminarium naukowym Wrocław-Halle, w Jeziorkach k. Leszna na temat: Leszno i Wschowa. Dwa centra międzywyznaniowego dialogu na zachodnich rubieżach dawnej Polski. Organizatorzy: Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Teologii Historycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, Uniwersytet w Siegen Zespół Przedmiotowy 1 Teologia Ewangelicka Historia Kościoła i Teologii. Leszno-Wschowa.

1.10, referat: Perspektywy przyszłego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w kontekście Traktatu między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Międzynarodowa Konferencja w ramach: VIII Niemiecko–Polskiego Kongresu Polityki Komunalnej Związku Ziomkostwa Prus Wschodnich, nt.: 20 lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy- bilans, Olsztyn.

19-20.10, referat: Dziedzictwo kulturowe: jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym, Międzynarodowa konferencja nt.: Dziedzictwo kulturowe – „nadbagażem” codzienności? Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Cieszyn.

27.10, referat: Mniejszość niemiecka – stracona szansa? Seminarium naukowe nt.: Europejskie doświadczenie mniejszości narodowych. Wyzwania przemian unifikacyjnych i dywersyfikacyjnych. Organizator: fundacja Forum Dialogu Publicznego przy współpracy z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Olsztyn.

1-2. 12, referat: Tożsamość społeczności narodowych i etnicznych. Międzynarodowa konferencja nt.: Dwudziestolecie Traktatu między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn.

1-2.12. Organizator Międzynarodowej konferencji naukowej nt.: Dwudziestolecie Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Olsztyn.